GodoPolski

Szkoła bierze udział w projekcie pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm” w ramach realizowanego przez Miasto Chełm Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
a Miastem Chełm.

kapital

Realizacja projektu pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionlnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa.

unia1

unia2

unia3

Realizacja projektu pn.
"Karta Szkolna BZ WBK".

bzwbk_GS

KARTA_SZKOLNA_LOGO_CMYK

 Gimnazjum nr 6 w Chełmie
w ramach współpracy
z PWSZ w Chełmie bierze udział
w projekcie „Ardua prima via est”

PWSZ_1_1

PWSZ_1_3

PWSZ_1

PWSZ_1_2

PWSZ_1_4

Więcej...

Realizacja projektów: 

"Opowiedz mi swoją historię,
a ocalę ją od zapomnienia 2012"

”Ceramiczna rakieta do przyszłości 2011”

Fundacja-Cemex

Cambridge

Prep_centre_logo_RGB_wynik

ZSO 6 Patron Patron ZWIĄZEK SYBIRAKÓW W CHEŁMIE – ODDZIAŁ W CHEŁMIE
ZWIĄZEK SYBIRAKÓW W CHEŁMIE – ODDZIAŁ W CHEŁMIE PDF Drukuj Email
Wpisany przez zso6.chelm.pl   
poniedziałek, 25 stycznia 2016 14:22

Znaak_SybirakaPierwsze działania związane z im.Sybirakwutworzeniem Związku Sybiraków w województwie chełmskim podjęto w 1989 roku. Inicjatorami powołania związku byli Euzebiusz Jarmołowicz, urodzony w 1923 roku, żołnierz Armii Krajowej, wywieziony do Stalinogorska (300 kilometrów na północ od Moskwy) i Bogusław Sachar, urodzony w 1925, zesłany w 1940 roku do Uchty w Autonomicznej SRR Komi, żołnierz Armii Polskiej gen. Władysława Andrusa i 2 Korpusu Polskiego, uczestnik bitwy pod Monte Cassino i działacz NSZZ „Solidarność”. Wymienieni powołali sześcioosobową grupę założycielską. Po nawiązaniu kontaktów ze Związkiem Sybiraków w Warszawie, działacze chełmscy wstąpili do organizacji, a Zarząd Główny podjął uchwałę w sprawie powołania oddziału w Chełmie.

I Walne Zgromadzenie Oddziału odbyło się 15 maja 1989 roku w sali konferencyjnej przy bazylice Narodzenia Najświętszej Marii Panny. W zebraniu uczestniczył Stanisław Mościcki z Zarządu Głównego oraz Zbigniew Muszyński z Oddziału w Lublinie, którzy zapoznali zebranych ze statutem organizacji, celami i systemem organizacyjnym. W trakcie zebrania wybrano Zarząd Oddziału oraz Komisję Rewizyjną. Pierwszym prezesem oddziału został Bolesław Kuśmierczak, urodzony w 1923, zesłany w 1945 roku na Ural, który pełnił funkcję przez dwie kadencje. W składzie zarządu znaleźli się ponadto: Emilia Kuśmierowicz (wiceprezes, urodzona w 1935, zesłana w 1940 roku do Kazachstanu), Bogusław Sachar (sekretarz), Wanda Isańska (skarbnik, urodzona w 1926, deportowana wraz z rodzina do Kazachstanu w 1940 roku)) i Romana Nowicka (urodzona w 1934, zesłana do obwodu swierdłowskiego w 1940 roku). Nestorami związku byli: Anna Radzio (zamieszkała w Kołaczach) i Władysław Renowski z Chełma, oboje urodzeni w 1910 roku. Siedzibą zarządu była sala katechetyczna przy parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

W pierwszym okresie działalności oddział liczył 290 członków (czasami wymiana jest liczba ponad 375 osób, a w oficjalnych publikacjach Związku Sybiraków podaje się liczbę 177 osób), skupionych w trzech kołach: w Chełmie, Krasnymstawie (utworzonym w 1989 roku) i Włodawie (utworzonym 16 grudnia 1990 roku). III Walne Zgromadzenie Oddziału odbyło się 5 maja 1994 roku. Na stanowisko prezesa został wybrany Euzebiusz Jarmołowicz. W tym samym roku dla uczczenia pamięci Sybiraków zmarłych w zesłaniu, w bazylice Narodzenia Najświętszej Marii Panny, przy wsparciu proboszcz parafii Mariackiej księdza Kazimierza Bownika, wmurowano tablicę pamiątkową, na której obok godła Związku Sybiraków (orzeł trzymający w szponach rozerwane kajdany, poniżej dwa skrzyżowane miecze przykryte tarczą z połączonymi literami „Z” i „S”), umieszczono złocony napis: ZWIĄZEK SYBIRAKÓW / W MODLITEWNYM HOŁDZIE / POLAKOM ZAMORDOWANYM / ZMARŁYM W LATACH / 1939 – 1955 / NA NIELUDZKIEJ ZIEMI / „JEŚLI MY ZAPOMNIMY O NICH / TO NIECH BÓG ZAPOMNI O NAS „ / SYBIRACY CHEŁM. 17. IX. 1994 r. Odsłonięcie i poświęcenie tablicy miało miejsce 17 września 1994 roku.

Dwa lata później, dokładnie 22 września 1996 roku, podobną inicjatywę zrealizowano we Włodawie, gdzie w wyniku starań Koła Związku Sybiraków (liczącego w momencie powstania 87 członków i kierowanego miedzy innymi przez Jana Pastuszaka, Adelę Dominiczak i Irenę Tołoczko) w kościele parafialnym pw. św. Ludwika we Włodawie odbyła się uroczystość poświęcenia pamiątkowej tablicy z tekstem: W MODLITEWNYM HOŁDZIE / UMĘCZONYCM I ZMARŁYM NA / BEZKRESNYCH OBSZARACH / SYBERII I KAZACHSTANU / NIECH IM STRASZNE / GODZINY MĘKI I KONANIA / WYNAGRODZI WSZECHMOGĄCY / BÓG ORAZ PAMIĘĆ ŻYJĄYCH / WŁODAWA 1996 SYBIRACY. Aktu odsłonięcia dokonał burmistrz miasta, a poświęcił proboszcz miejscowej parafii. W 2000 roku inicjatywę ufundowania pamiątkowej tablicy podjęło Koło Związku Sybiraków w Krasnymstawie (liczące w momencie powołania 22 osoby i kierowane przez Tadeusza Borowskiego). Obiekt z napisem: NIE ŻYJEMY DLA SIEBIE / NIE UMIERAMY DLA SIEBIE / ŻOŁNIERZOM AK I BCH / SYNOM ZIEMI KRASNOSTAWSKIEJ / WIĘZIONYM W SOWICKICH ŁAGRACH / W BOROWICZACH I SWIERDŁOWSKU / W L. 1944 – 1955 / KU WIECZNEJ CHWALE I PAMIĘCI / NARODU POLSKIEGO / SYBIRACY i godłem Związku Sybiraków, został umieszczony w kościele Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie. Koło w Krasnymstawie posiada także sztandar, ufundowany w 1995 roku.

W 1999 roku władze oddziału wystąpiły z inicjatywą nadania jednej z ulic Chełma imienia Sybiraków. Rada Miasta uchwałą Nr X/142/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku nadała imię Sybiraków nowej ulicy na Osiedlu Rejowiecka (bocznej ulicy Malowane).

W 2002 roku nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa oddziału. Euzebiusza Jarmołowicza na krótko zastąpił Wacław Ludynia (urodzony w 1935, zesłany w 1941 roku do obwodu nowosybirskiego), a następnie Maria Sawka (z domu Kopiuk, urodzona w 1939, wywieziona wraz z rodzicami na Syberię w 1940 roku), która sprawuje funkcję do chwili obecnej. Z inicjatywy nowych władz został ufundowany sztandar Związku Sybiraków w Chełmie, poświęcony uroczyście 17 września 2004 roku. Kolejną inicjatywą było ufundowanie pomnika poświęconego Sybirakom. Według zamierzeń władz oddziału obiekt miał zostać umieszczony w centrum Chełma przy ulicy Pocztowej. W ramach przygotowań do realizacji tego zamierzenia, oddział wystąpił z propozycją nadania dotychczasowej ulicy Puławskiej (znajdującej się w rejonie planowanego pomnika) imienia Sybiraków. Uchwałą Rady Miasta Nr XLV/536/06 z 29 września 2006 roku ulica Puławska otrzymała imię Sybiraków (nazwę Puławska przeniesiono na dotychczasową ulicę Sybiraków). Kolejną uchwałą Rady Miasta (Nr XI/97/07 z 31 sierpnia 2007 roku) została zaakceptowana propozycja budowy i lokalizacji pomnika poświęconego Sybirakom, jako „symbolu ludzkich tragedii na Syberii”. Pomnik został odsłonięty 17 września 2007 r. w Dniu Sybiraka. Wsparcia w realizacji inicjatywy udzieli między innymi: Urząd Miasta Chełm, Urząd Gminy Chełm, Urząd Gminy Kamień, Urząd Gminy Ruda Huta, Przedsiębiorstwo Targowiska Miejskie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Obiekt posiada kształt obelisku, którego głównym elementem jest granitowy kamień z tablicą, ustawiony na prostokątnej podmurówce. Całość otoczono kostką cementową. Na kamiennej tablicy obok napisu umieszczono krzyż (po prawej stronie), a po lewej godło Związku Sybiraków. Pomnik zlokalizowano na skwerku przy ulicy Pocztowej (w pobliżu budynku nr 19), naprzeciwko ulicy Sybiraków. Napis umieszczony na obelisku brzmi: Pamięci tych…/ którzy zginęli na Sybirze / wierni Bogu i Ojczyźnie / Sybiracy Chełm 2007.

Kolejną inicjatywą Związku Sybiraków w Chełmie było nadanie jednej z chełmskich szkół imienia Sybiraków. Po nawiązaniu kontaktów z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Chełmie, noszącym imię Kazimierza Janczykowskiego, uzyskano zgodę Rady Pedagogicznej placówki, na nadanie imienia Sybiraków Gimnazjum nr 6, wchodzącego w skład ZSO nr 6. Uchwała Rady Miasta w tej kwestii została podjęta 29 stycznia 2009 roku. Decyzja zapoczątkowała szeroką współpracę między oddziałem i szkołą, wyrażająca się wspólnym organizowaniem uroczystości z okazji Dnia Sybiraka i wyjazdów na Marsze Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku. W ramach współpracy ze szkołą członkowie związku uczestniczą również w spotkaniach z młodzieżą, na których prezentują swoje wspomnienia. Zebrane w ten sposób materiały wykorzystywane są w licznych projektach edukacyjnych realizowanych przez uczniów, mających na celu upamiętnienie dramatycznych losów Sybiraków. We współpracy z młodzieżą, obok Marii Sawki i Wandy Isańskiej, szczególnie aktywni byli jeszcze: Krystyna Kraczkowska (urodzona w 1937, wywieziona w głąb Rosji w 1940 roku) oraz Zygmunt Załęski (urodzony w 1924, zesłany na Syberie w 1940 roku).

Obok działań upamiętniających ofiary Sybiru, Związek Sybiraków w Chełmie, którego biuro funkcjonuje obecnie w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15 (czynne w każdy wtorek w godzinach 10.00-12.00), zajmuje się organizowaniem pomocy dla swoich członków, będących często w podeszłym wieku i borykających się z inwalidztwem i złym stanem zdrowia. Pomocą objęci są także członkowie rodzin zmarłych Sybiraków. Działacze organizacji opiekują się również grobami zmarłych członków związku. Związek angażuje się także w akcjach udzielania pomocy Polakom pozostałym na terenach dawnego ZSRR. Głównym animatorem działań związku jest kierująca organizacją Maria Sawka, wspierana obecnie przez władze oddziału w składzie: Stanisław Gryń (wiceprezes, urodzony w 1935 roku, zesłany w 1940 roku do obwodu archangielskiego), Stanisław Puchalski (sekretarz, urodzony w 1933 roku, zesłany w 1940 roku do Kazachstanu), Maria Jakimiuk (urodzona w 1930, wywieziona w 1939 roku w rejon Swierdłowska), Maria Puchalska i Nela Bielak (prezes komisji rewizyjnej, urodzona w 1942 roku na zesłaniu w Ałtajskim Kraju).

Ponad dwudziestoletnia działalność Związku Sybiraków w Chełmie pozwoliła na integrację środowiska zesłańców i ich rodzin, zamieszkujących na obszarze dawnego województwa chełmskiego. Liczne działania związane z upamiętnieniem ofiar Sybiru, umożliwiły także wprowadzenie do świadomości współczesnych mieszkańców Chełma, historii dramatycznych losów zesłanych w głąb Rosji Polaków, jako jednego z najbardziej tragicznych wątków polskich dziejów. Coraz mniej licznych Sybiraków (według danych z z 2005 roku – 132 członków, a obecnie 106 osób) można spotkać w trakcie uroczystości patriotycznych, szczególnie w Dniu Sybiraka, a także na spotkaniach młodzieżą. Związek docenia także osoby wspierające działalność organizacji, nadając liczne dyplomy i odznaki oraz występując z wnioskami o nadania odznaczeń państwowych, w tym Medalu „Pro Memoria”. Już w 1994 roku za zasługi dla organizacji osiemnaście osób otrzymało Odznakę Honorową Sybiraka. Jedną z odznaczonych osób był ksiądz infułat Kazimierz Bownik, wieloletni proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie i kapelan chełmskich Sybiraków. W 2010 roku, na wniosek Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Medalem „”Pro Memoria” został uhonorowany Związku Sybiraków w Chełmie oraz Gimnazjum nr 6 w Chełmie.

Poprawiony: poniedziałek, 25 stycznia 2016 14:32
 

im.Sybirakw

Nasz adres:

ul. Powstańców Warszawy 10
22-100 Chełm 

tel/fax: 82 565 71 37 

e-mail: zso6chelm@wp.pl

got5

500

sos_logo2

Jakie jest twoje zdanie na temat rozwoju infrastruktury w ZSO6?

Pozytywnie wpłynie na rozwój uczniów - 32.1%
Zwiększy atrakcyjność Szkoły w środowisku lokalnym - 50.4%
Podoba mi się ale nie przełoży się to na rozwój uczniów - 3.9%
Jest mi to obojętne - 5.7%
Niepotrzebny wydatek - 8%

Total votes: 9015unia06 unia04 unia05

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie

.

unia01 unia02

mum